อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นางภคธีรา อุปจักร์
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้จัด : สพมฺน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 2 ธันวาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :