การสอนเพศวิถีศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายสุริยา พนะสัน
หลักสูตร : การสอนเพศวิถีศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 11 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :