การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 กันยายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 9 กันยายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :