การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวเพื่อสร้างสรรมถนะผู้เรียนได้ค้นพบตนเองในการศึกษาต่อและการมีงานทำ”
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวเพื่อสร้างสรรมถนะผู้เรียนได้ค้นพบตนเองในการศึกษาต่อและการมีงานทำ”
ผู้จัด : ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดน่าน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 27 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :