เป็นครูที่ปรึกษา ในหัวข้อ การอบรม เชิงปฏิบัติการ “วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ชื่อ - สกุล : นายจตุรนต์ อุปถัมภ์
หลักสูตร : เป็นครูที่ปรึกษา ในหัวข้อ การอบรม เชิงปฏิบัติการ “วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ผู้จัด : โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 พฤศจิกายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 10 พฤศจิกายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :