การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 6 (2564) ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ชื่อ - สกุล : นายจตุรนต์ อุปถัมภ์
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 6 (2564) ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ผู้จัด : กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 มีนาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 19 มีนาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :