เป็นวิทยากรการพัฒนาศักยภาพ สภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
ชื่อ - สกุล : นายจตุรนต์ อุปถัมภ์
หลักสูตร : เป็นวิทยากรการพัฒนาศักยภาพ สภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
ผู้จัด : สหวิทยาเขตเวียงป้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 20 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :