การอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ภาคเรียนที่ 1/2566
ชื่อ - สกุล : นายจตุรนต์ อุปถัมภ์
หลักสูตร : การอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ภาคเรียนที่ 1/2566
ผู้จัด : โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :