เข้าร่วมโครงการ “สร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
ชื่อ - สกุล : นายจตุรนต์ อุปถัมภ์
หลักสูตร : เข้าร่วมโครงการ “สร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
ผู้จัด : หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 19 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :