ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566
ชื่อ - สกุล : นายจตุรนต์ อุปถัมภ์
หลักสูตร : ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566
ผู้จัด : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 26 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :