การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ตาม ว.19/2561
ชื่อ - สกุล : นายจตุรนต์ อุปถัมภ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ตาม ว.19/2561
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 สิงหาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 11 สิงหาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :