การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้สูงสุด รุ่นที่ 1/2566
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้สูงสุด รุ่นที่ 1/2566
ผู้จัด : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 ตุลาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 7 ตุลาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :