การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐาน ยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
หลักสูตร : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐาน ยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 ธันวาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 9 ธันวาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :