อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 12 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :