การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา มืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา มืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 มกราคม 2567
วันที่สิ้นสุด : 6 มกราคม 2567
เอกสาร/หลักฐาน :