การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training จิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู”
ชื่อ - สกุล : นางวรรณี ปันอ้าย
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training จิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู”
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :