กิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา “การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 7”
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : กิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา “การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 7”
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 16 มกราคม 2567
วันที่สิ้นสุด : 16 มกราคม 2567
เอกสาร/หลักฐาน :