อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค หลักสูตรครูประจำชั้น
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค หลักสูตรครูประจำชั้น
ผู้จัด : กสศ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 พฤศจิกายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 3 พฤศจิกายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :