หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
หลักสูตร : หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :