อบรมหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์การสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์การสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 มกราคม 2567
วันที่สิ้นสุด : 17 มกราคม 2567
เอกสาร/หลักฐาน :