คณะกรรมการและวิทยากรร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : คณะกรรมการและวิทยากรร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผู้จัด : อบจ.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 6 ธันวาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 6 ธันวาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :