ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเรด สแตนเชียร์ และการแสดงผู้นำเชียร์
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเรด สแตนเชียร์ และการแสดงผู้นำเชียร์
ผู้จัด : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 พฤศจิกายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 17 พฤศจิกายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :