การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม และภาษา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฯ
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน
หลักสูตร : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม และภาษา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฯ
ผู้จัด : อำเภอนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :