การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู”
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู”
ผู้จัด : โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และ ม.พะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :