การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน
หลักสูตร : การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 26 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :