หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online 10-12 Teacher (C4T-9)
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online 10-12 Teacher (C4T-9)
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 22 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :