การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ฯ
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ฯ
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :