อบรมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพ ทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เรื่อง Well being จากคุรุสภา
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : อบรมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพ ทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เรื่อง Well being จากคุรุสภา
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 มกราคม 2567
วันที่สิ้นสุด : 15 มกราคม 2567
เอกสาร/หลักฐาน :