การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้จัด : สำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 ธันวาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 21 ธันวาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :