วิทยากรโครงการ ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง จังหวัดน่าน
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : วิทยากรโครงการ ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง จังหวัดน่าน
ผู้จัด : โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่สิ้นสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2567
เอกสาร/หลักฐาน :