การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูง
ชื่อ - สกุล : นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ
หลักสูตร : การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูง
ผู้จัด : โรงเรียนน่านนคร จังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 27 กรกฎาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :