การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4
ชื่อ - สกุล : นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ
หลักสูตร : การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4
ผู้จัด : เครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 7 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :