การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามโครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินยุคดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามโครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินยุคดิจิทัล
ผู้จัด : โรงเรียนปัว
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 15 มกราคม 2567
วันที่สิ้นสุด : 15 มกราคม 2567
เอกสาร/หลักฐาน :