การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ชื่อ - สกุล : นางอรนุช ขาลพรหม
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้จัด : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :