การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ชื่อ - สกุล : นายสุริยา พนะสัน
หลักสูตร : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผู้จัด : สำนักงาน ก.พ.ร.(Thai Mooc)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :