โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและภาษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนอำเภอนาน้อย
ชื่อ - สกุล : นายเรืองเดช ปันอ้าย
หลักสูตร : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและภาษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนอำเภอนาน้อย
ผู้จัด : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :