กิจกรรมเสวนา “คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว”
ชื่อ - สกุล : นางอรนุช ขาลพรหม
หลักสูตร : กิจกรรมเสวนา “คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว”
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :