อบรมโครงการจัดหาผู้ให้บริการ เพื่อรองรับการให้บริการตามกฎกระทรวงและวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือออื่นใดทางการศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ อิ่นคำ
หลักสูตร : อบรมโครงการจัดหาผู้ให้บริการ เพื่อรองรับการให้บริการตามกฎกระทรวงและวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือออื่นใดทางการศึกษา
ผู้จัด : การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :