การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 14 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 15 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :