การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ SEEEM และเทคนิค PLC
ชื่อ - สกุล : นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ SEEEM และเทคนิค PLC
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 9 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :