อบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับโครงงานฐานวิจัย
ชื่อ - สกุล : นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
หลักสูตร : อบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับโครงงานฐานวิจัย
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :