การอบรมการประชุมเชิงการปฏิบัติการ SEEEM 18ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดิเคราะห์ และทักษะ PLC
ชื่อ - สกุล : นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
หลักสูตร : การอบรมการประชุมเชิงการปฏิบัติการ SEEEM 18ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดิเคราะห์ และทักษะ PLC
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 6 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :