การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ร่วมกับเทคนิค PLC และ KM
ชื่อ - สกุล : นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ร่วมกับเทคนิค PLC และ KM
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 18 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :