การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ชื่อ - สกุล : นายสุริยา พนะสัน
หลักสูตร : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ผู้จัด : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(Thai Mooc)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :