ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2561 สืบสานพระราชปณิธานปลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงสื่อการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"
ชื่อ - สกุล : น.ส.วานิกา มามาตร
หลักสูตร : ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2561 สืบสานพระราชปณิธานปลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงสื่อการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"
ผู้จัด : กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่สิ้นสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสาร/หลักฐาน :