เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : นายสุริยา พนะสัน
หลักสูตร : เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
ผู้จัด : คณศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(Thai Mooc)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :