อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ภายใต้โครงการ "น่านเพาะพันธุ์ปัญญา"
ชื่อ - สกุล : น.ส.วานิกา มามาตร
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ภายใต้โครงการ "น่านเพาะพันธุ์ปัญญา"
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :