ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อ - สกุล : นายสุริยา พนะสัน
หลักสูตร : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(Thai Mooc)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 4 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 4 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :