การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 ธันวาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 4 ธันวาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :