เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ScQA
ชื่อ - สกุล : นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์
หลักสูตร : เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ScQA
ผู้จัด : โรงเรียนน่านนคร
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 สิงหาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 26 สิงหาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :